Disclaimer & Privacy

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Team Wimedo zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen  wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Team Wimedo garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Team Wimedo wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Op de website van Team Wimedo staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Team Wimedo niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Team Wimedo. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Team Wimedo. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Gegevensverwerking

Team Wimedo, gevestigd aan Oude Brandenburgerweg 57, 3721DV Bilthoven, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.wimedo.nl
Oude Brandenburgerweg 57
3721DV Bilthoven
+31 (0)6 - 54 35 26 44

Remko van Ziel is de Functionaris Gegevensbescherming van Team Wimedo. Hij is te bereiken via privacy@wimedo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Team Wimedo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@wimedo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Team Wimedo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Team Wimedo stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Team Wimedo. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.
 1. Contact opnemen
  Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Team Wimedo via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
 1. Analytics
  De website van Team Wimedo verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
 1. Administratie
  Bij inschrijving voor één van onze evenementen worden uw naw-gegevens en noodzakelijke informatie over uw auto opgeslagen in de centrale administratie van Team Wimedo. Wij hebben deze gegevens nodig voor het correct verwerken van uw inschrijving, de tijdswaarneming, het klassement, onze verzekering en vrijwaring.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Geautomatiseerde besluitvorming

Team Wimedo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Team Wimedo) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Team Wimedo, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich hiervoor uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@wimedo.nl.
 2. Contact opnemen
  Op het moment dat u contact opneemt met Team Wimedo via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, autotype, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal zeven jaar terug bewaard.
 3. Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
 4. Administratie
  Ten behoeve van de facturatie worden uw bedrijfs- en adresgegevens opgeslagen in ons centraal administratiesysteem. De gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Team Wimedo verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aankondigen van evenementen van Team Wimedo via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of evenementen. Uw adresgegevens zijn bij deelname aan een evenement bijvoorbeeld noodzakelijk voor onze verzekering. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Team Wimedo de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Team Wimedo met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Team Wimedo behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Team Wimedo dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Team Wimedo te beschermen.

Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Team Wimedo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Team Wimedo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@wimedo.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Team Wimedo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Team Wimedo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@wimedo.nl.

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Team Wimedo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Team Wimedo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Contact

Team Wimedo
Oude Brandenburgerweg 57
3721DV Bilthoven

 • dummy info@wimedo.nl

Search